Algemene en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1. De begrippen in onderstaande algemene voorwaarden houden het volgende in:


(a) Afnemer: iedere (rechts)persoon die met insectonline een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten met betrekking tot de koop van Producten.

(b) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van Producten aan Afnemers, onafhankelijk van de vorm waarin zij worden aangeboden.

(c) insectonline: , gevestigd en kantoorhoudende te 6832CS Arnhem, aan de Akkerwindestraat 33 KvK: 73543551 BTWnr: NL-859568520B01

(d) Producten: alle door insectonline geleverde of nog te leveren insecten bestemd voor het gebruik als diervoeder op basis van een tussen insectonline en Afnemer gesloten overeenkomst.

2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op consumentenkoop, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald of uit dwingend rechtelijke regels anders voortvloeit.

4. insectonline verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van enige voorwaarden van Afnemer.Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1. Alle door insectonline gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een overeenkomst tussen insectonline en Afnemer met betrekking tot de verkoop en levering van producten komt pas tot stand na schriftelijke acceptatie van een opdracht door insectonline.

3. insectonline is gerechtigd een bepaald minimumbedrag/hoeveelheid voor iedere order voor producten te verlangen.

4. Bij het aangaan van de overeenkomst is insectonline gerechtigd zekerheid voor nakoming te verlangen. Weigering van Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft insectonline het recht de opdracht te weigeren.

5. Andere partijen dan Afnemer kunnen geen rechten ontlenen aan geplaatste orders voor Producten bij insectonline.Artikel 3: Prijzen

1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s (€), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Alle prijzen zijn inclusief BTW, en exclusief transportkosten en andere belastingen, tenzij partijen anders overeenkomen.

3. De prijzen zijn de prijzen die gelden op het tijdstip van het aanbod van de Producten. insectonline is gerechtigd de prijzen op elk moment aan te passen voor nieuwe offertes.

4. Wanneer in overleg met Afnemer kosten worden gemaakt voor aanpassing van een oorspronkelijke offerte voor Producten, brengt insectonline de daarmee gemoeide kosten in rekening aan Afnemer.Artikel 4: Levering

1. Levering van de producten vindt plaats te Geervliet, op de in de opdrachtbevestiging overeengekomen tijd, behoudens in gevallen van overmacht.

2. Levering van een order in delen is niet mogelijk, tenzij insectonline hierin uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd.

3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Indien de producten niet op de overeengekomen tijd kunnen worden geleverd, zal insectonline Afnemer zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze vertraging onder mededeling van de aangepaste levertijd.

5. In geval van overmacht is insectonline gerechtigd nakoming van de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat insectonline tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Afnemer is gehouden.

6. Bij ontbinding, zoals bedoeld in artikel 4.5, is insectonline gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd en is insectonline niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Afnemer.

7. Retouren kunnen binnen 14 dagen retour gezonden worden in de orginele verpakking en onbeschadigd en of aangebroken ( verzendkosten voor klant ), met uitzondering van artikelen met beperkte houdbaarheid (bijv. levende insecten en diepvries).

8. Bij retour zendingen heeft u recht op het aankoop bedrag van het product , wij zullen deze binnen 5 werkdagen retour storten op het bij ons bekende rekening nummer.

9. Indien klant de bestelde goederen verzonden wilt hebben dan zal Insectonline deze tegen kostprijs van bijv postnl versturen.
Klant is in deze verantwoordelijk voor de verzending gezien Insectonline alleen de service hiervoor aanbied de handelingen te verrichten.
Klant profiteerd hierbij van een staffelkorting door dat meerdere klanten deze service gebruiken.


Artikel 5: Betaling

1. Betaling van de producten dient te geschieden binnen veertien (5) dagen na factuurdatum op een door insectonline aangewezen bankrekening, dan wel contant bij aflevering wanneer Afnemer de producten bij insectonline ophaalt.

2. Betaling van producten besteld via de webshop van insectonline vindt plaats op de daar aangegeven mogelijke wijzen.

3. insectonline is gerechtigd betaling vooraf aan de levering te verlangen van Afnemer. In zo’n geval stelt insectonline de levering van producten uit totdat zij volledige betaling van het overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

4. Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekening of opschorting, waarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van insectonline is benodigd.

5. Indien insectonline het volledige factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn van Afnemer heeft ontvangen, is Afnemer van rechtswege in verzuim en is over het factuurbedrag rente verschuldigd van 1 % per maand, vanaf het moment van het vervallen van de betalingstermijn tot aan de datum van volledige voldoening.

6. Indien insectonline voor de inning van haar vordering op Afnemer incassokosten moet maken is zij gerechtigd deze te verhalen op Afnemer. Bedoelde (buiten)gerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal 25% van het te betalen factuurbedrag, met een minimum van € 750,00, onverminderd eventuele door Afnemer verschuldigde (proces)kosten op basis van een rechtelijke uitspraak.

7. Insectonline berekend betaalkosten voor de online betaalmethodes de hoogte van deze kosten is afhankelijk van de keuze van betaling.Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

1. insectonline behoudt zich ten aanzien van alle te leveren producten de eigendom voor, totdat zij volledige betaling hiervoor van Afnemer heeft ontvangen.

2. Afnemer is niet bevoegd de producten te vervreemden of bezwaren, zolang hierop nog het eigendomsvoorbehoud van insectonline rust.Artikel 7: Garanties en klachten

1. insectonline garandeert dat haar Producten voldoen aan de specificaties vermeld op de verpakking en in haar webshop gedurende de daar vermelde termijn, mits de producten worden getransporteerd, opgeslagen en gebruikt conform verschafte instructies.

2. Afnemer onderwerpt de producten bij ontvangst aan een visuele inspectie en meldt insectonline terstond, doch niet later dan 24 uur na levering, indien geleverde Producten niet voldoet aan de specificaties, dan wel de producten beschadigd zijn of de levering niet volledig was, emailen met foto naar info@insectonline.eu.
Op levende en bevroren producten gelden alleen garanties bij afhalen op ons vestigingsadres.
Insectonline kan alleen garantie geven op levende insecten als deze als deze worden afgehaald op ons vestigings adres.
Tijdens verzenden van levende insecten kunnen wij hier geen garanties geven dat de insecten ook levend aankomen.

3. Wanneer insectonline na de in artikel 7.2 bedoelde termijn geen klachten ontvangt, wordt de levering geacht conform de overeenkomst te hebben plaatsgehad.

4. Indien insectonline van Afnemer een klacht ontvangt bedoeld in artikel 7.2, heeft zij de keuze aan Afnemer een nieuw Product te leveren, dan wel Afnemer de aankoopprijs van het niet-conforme product te vergoeden. Incomplete leveringen vult insectonline alsnog aan tot een complete levering wanneer Afnemer onweersproken bedoelde incompleetheid aantoont.

5. insectonline is geenszins gehouden tot de in artikel 7.4 bedoelde compensatie indien de klacht van Afnemer ongegrond blijkt te zijn of de tekortkoming is te wijten aan Afnemer.Artikel 8: Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. De door insectonline geleverde producten zijn uitsluitend bestemd als diervoeding en insectonline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig ander gebruik.

2. De aansprakelijkheid van insectonline onder enige overeenkomst met Afnemer is beperkt tot schade die direct voortvloeit uit een aan insectonline toerekenbare tekortkoming, tenzij bedoelde schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Afnemer.

3. De vergoeding van schade door insectonline, zoals bedoeld in artikel 8.2, is beperkt tot de hoogte van het bedrag van de factuur die betrekking heeft op de levering van het Product waaruit de betreffende schade is voortgevloeid, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van insectonline.

4. Dit artikel 8 is niet van toepassing op gevallen waarin levering van Producten door insectonline rechtstreeks heeft geleid tot dood of persoonlijk letsel en voor zover insectonline haar aansprakelijkheid niet kan uitsluiten op grond van de wet.Artikel 9: Opzegging en beëindiging overeenkomst

1. insectonline behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met Afnemer zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien Afnemer:


a. surséance van betaling c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder bewind wordt gesteld;

b. enige (betalings)verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Insectonline in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;

c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van de onderneming;

d. het vrije beheer over zijn vermogens verliest.

2. Bij ontbinding op grond van de in artikel 9.1 genoemde gronden zijn alle vorderingen op Afnemer terstond opeisbaar en is insectonline daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van gederfde winst en/of rente en andere mogelijke schade als gevolg van ontbinding op grond van artikel 9.1.

3. Winstderving bedraagt ten minste 15% van de overeengekomen prijs voor de geleverde Producten. De gederfde rente wordt bepaald op basis van artikel 5.5.


Artikel 10: Merk- en handelsnaam
1. Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door insectonline in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van insectonline.

2. Afnemer zal de bij de in artikel 10.1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van insectonline volgen.Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op alle overeenkomsten tussen insectonline en afnemers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van conflicten niet op minnelijke wijze of binnen redelijke termijn kunnen worden opgelost kan een geschil slechts aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.Extra:
Indien u van maandag, woensdag of vrijdag voor 14.00 uur besteld, streven wij het leveren de zelfde dag uw bestelling bij Postnl aan indien alles in voorraad is.
Normaliter zult u dan de daarop volgende werkdag uw bestelling ontvangen. postnl garandeert dit echter niet.


Let op: insectonline is niet verantwoordelijk bij eventuele schade tijdens de verzending.
Diepvries producten kunnen wij niet garanderen dat deze bevroren aankomen.
Al zullen wij hier alles aan doen om dit te voorkomen.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1. De begrippen in onderstaande algemene voorwaarden houden het volgende in:


(a) Afnemer: iedere (rechts)persoon die met insectonline een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten met betrekking tot de koop van Producten.

(b) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van Producten aan Afnemers, onafhankelijk van de vorm waarin zij worden aangeboden.

(c) insectonline: , gevestigd en kantoorhoudende te 3211bg Geervliet, aan de Spuikade 11 KvK: 68136749 BTWnr: NL001570457B24

(d) Producten: alle door insectonline geleverde of nog te leveren insecten bestemd voor het gebruik als diervoeder op basis van een tussen insectonline en Afnemer gesloten overeenkomst.

2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op consumentenkoop, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald of uit dwingend rechtelijke regels anders voortvloeit.

4. insectonline verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van enige voorwaarden van Afnemer.Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1. Alle door insectonline gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een overeenkomst tussen insectonline en Afnemer met betrekking tot de verkoop en levering van producten komt pas tot stand na schriftelijke acceptatie van een opdracht door insectonline.

3. insectonline is gerechtigd een bepaald minimumbedrag/hoeveelheid voor iedere order voor producten te verlangen.

4. Bij het aangaan van de overeenkomst is insectonline gerechtigd zekerheid voor nakoming te verlangen. Weigering van Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft insectonline het recht de opdracht te weigeren.

5. Andere partijen dan Afnemer kunnen geen rechten ontlenen aan geplaatste orders voor Producten bij insectonline.Artikel 3: Prijzen

1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s (€), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Alle prijzen zijn inclusief BTW, en exclusief transportkosten en andere belastingen, tenzij partijen anders overeenkomen.

3. De prijzen zijn de prijzen die gelden op het tijdstip van het aanbod van de Producten. insectonline is gerechtigd de prijzen op elk moment aan te passen voor nieuwe offertes.

4. Wanneer in overleg met Afnemer kosten worden gemaakt voor aanpassing van een oorspronkelijke offerte voor Producten, brengt insectonline de daarmee gemoeide kosten in rekening aan Afnemer.Artikel 4: Levering

1. Levering van de producten vindt plaats te Geervliet, op de in de opdrachtbevestiging overeengekomen tijd, behoudens in gevallen van overmacht.

2. Levering van een order in delen is niet mogelijk, tenzij insectonline hierin uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd.

3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Indien de producten niet op de overeengekomen tijd kunnen worden geleverd, zal insectonline Afnemer zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze vertraging onder mededeling van de aangepaste levertijd.

5. In geval van overmacht is insectonline gerechtigd nakoming van de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat insectonline tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Afnemer is gehouden.

6. Bij ontbinding, zoals bedoeld in artikel 4.5, is insectonline gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd en is insectonline niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Afnemer.

7. Retouren kunnen binnen 14 dagen retour gezonden worden in de orginele verpakking en onbeschadigd en of aangebroken ( verzendkosten voor klant ).

8. Bij retour zendingen heeft u recht op het aankoop bedrag van het product , wij zullen deze binnen 5 werkdagen retour storten op het bij ons bekende rekening nummer.

9. Indien klant de bestelde goederen verzonden wilt hebben dan zal Insectonline deze tegen kostprijs van bijv postnl versturen.
Klant is in deze verantwoordelijk voor de verzending gezien Insectonline alleen de service hiervoor aanbied de handelingen te verrichten.
Klant profiteerd hierbij van een staffelkorting door dat meerdere klanten deze service gebruiken.


Artikel 5: Betaling

1. Betaling van de producten dient te geschieden binnen veertien (5) dagen na factuurdatum op een door insectonline aangewezen bankrekening, dan wel contant bij aflevering wanneer Afnemer de producten bij insectonline ophaalt.

2. Betaling van producten besteld via de webshop van insectonline vindt plaats op de daar aangegeven mogelijke wijzen.

3. insectonline is gerechtigd betaling vooraf aan de levering te verlangen van Afnemer. In zo’n geval stelt insectonline de levering van producten uit totdat zij volledige betaling van het overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

4. Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekening of opschorting, waarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van insectonline is benodigd.

5. Indien insectonline het volledige factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn van Afnemer heeft ontvangen, is Afnemer van rechtswege in verzuim en is over het factuurbedrag rente verschuldigd van 1 % per maand, vanaf het moment van het vervallen van de betalingstermijn tot aan de datum van volledige voldoening.

6. Indien insectonline voor de inning van haar vordering op Afnemer incassokosten moet maken is zij gerechtigd deze te verhalen op Afnemer. Bedoelde (buiten)gerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal 25% van het te betalen factuurbedrag, met een minimum van € 750,00, onverminderd eventuele door Afnemer verschuldigde (proces)kosten op basis van een rechtelijke uitspraak.

7. Insectonline berekend betaalkosten voor de online betaalmethodes de hoogte van deze kosten is afhankelijk van de keuze van betaling.Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

1. insectonline behoudt zich ten aanzien van alle te leveren producten de eigendom voor, totdat zij volledige betaling hiervoor van Afnemer heeft ontvangen.

2. Afnemer is niet bevoegd de producten te vervreemden of bezwaren, zolang hierop nog het eigendomsvoorbehoud van insectonline rust.Artikel 7: Garanties en klachten

1. insectonline garandeert dat haar Producten voldoen aan de specificaties vermeld op de verpakking en in haar webshop gedurende de daar vermelde termijn, mits de producten worden getransporteerd, opgeslagen en gebruikt conform verschafte instructies.

2. Afnemer onderwerpt de producten bij ontvangst aan een visuele inspectie en meldt insectonline terstond, doch niet later dan 24 uur na levering, indien geleverde Producten niet voldoet aan de specificaties, dan wel de producten beschadigd zijn of de levering niet volledig was, emailen met foto naar info@insectonline.eu.
Op levende en bevroren producten gelden alleen garanties bij afhalen op ons vestigingsadres.
Insectonline kan alleen garantie geven op levende insecten als deze als deze worden afgehaald op ons vestigings adres.
Tijdens verzenden van levende insecten kunnen wij hier geen garanties geven dat de insecten ook levend aankomen.

3. Wanneer insectonline na de in artikel 7.2 bedoelde termijn geen klachten ontvangt, wordt de levering geacht conform de overeenkomst te hebben plaatsgehad.

4. Indien insectonline van Afnemer een klacht ontvangt bedoeld in artikel 7.2, heeft zij de keuze aan Afnemer een nieuw Product te leveren, dan wel Afnemer de aankoopprijs van het niet-conforme product te vergoeden. Incomplete leveringen vult insectonline alsnog aan tot een complete levering wanneer Afnemer onweersproken bedoelde incompleetheid aantoont.

5. insectonline is geenszins gehouden tot de in artikel 7.4 bedoelde compensatie indien de klacht van Afnemer ongegrond blijkt te zijn of de tekortkoming is te wijten aan Afnemer.Artikel 8: Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. De door insectonline geleverde producten zijn uitsluitend bestemd als diervoeding en insectonline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig ander gebruik.

2. De aansprakelijkheid van insectonline onder enige overeenkomst met Afnemer is beperkt tot schade die direct voortvloeit uit een aan insectonline toerekenbare tekortkoming, tenzij bedoelde schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Afnemer.

3. De vergoeding van schade door insectonline, zoals bedoeld in artikel 8.2, is beperkt tot de hoogte van het bedrag van de factuur die betrekking heeft op de levering van het Product waaruit de betreffende schade is voortgevloeid, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van insectonline.

4. Dit artikel 8 is niet van toepassing op gevallen waarin levering van Producten door insectonline rechtstreeks heeft geleid tot dood of persoonlijk letsel en voor zover insectonline haar aansprakelijkheid niet kan uitsluiten op grond van de wet.Artikel 9: Opzegging en beëindiging overeenkomst

1. insectonline behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met Afnemer zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien Afnemer:


a. surséance van betaling c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder bewind wordt gesteld;

b. enige (betalings)verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Insectonline in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;

c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van de onderneming;

d. het vrije beheer over zijn vermogens verliest.

2. Bij ontbinding op grond van de in artikel 9.1 genoemde gronden zijn alle vorderingen op Afnemer terstond opeisbaar en is insectonline daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van gederfde winst en/of rente en andere mogelijke schade als gevolg van ontbinding op grond van artikel 9.1.

3. Winstderving bedraagt ten minste 15% van de overeengekomen prijs voor de geleverde Producten. De gederfde rente wordt bepaald op basis van artikel 5.5.


Artikel 10: Merk- en handelsnaam
1. Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door insectonline in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van insectonline.

2. Afnemer zal de bij de in artikel 10.1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van insectonline volgen.Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op alle overeenkomsten tussen insectonline en afnemers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van conflicten niet op minnelijke wijze of binnen redelijke termijn kunnen worden opgelost kan een geschil slechts aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.Extra:
Indien u van maandag tot en met vrijdag voor 14.00 uur besteld, streven wij het leveren de zelfde dag uw bestelling bij Postnl aan indien alles in voorraad is.
Normaliter zult u dan de daarop volgende werkdag uw bestelling ontvangen. postnl garandeert dit echter niet.


Let op: insectonline is niet verantwoordelijk bij eventuele schade tijdens de verzending.
Diepvries producten kunnen wij niet garanderen dat deze bevroren aankomen.
Al zullen wij hier alles aan doen om dit te voorkomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2022 Insectonline | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel